Judith van de Moesdijk

Judith van de Moesdijk Judith van de Moesdijk
Enschede
Telefoon: 06-42112415
E-mail: moesdijk@gmail.com
Website: www.lightflow.nl

Certificaten:
Basic DNA
Advanced DNA
Manifestatie en Overvloed
Intuïtieve Anatomie
DNA 3
Soul Mate
Game of Life
ThetaHealing® Planten
RHYTHM to a Perfect Weight
Lagen van Bestaan
Dig Deeper
Wereldrelaties

Basis DNA Instructors
Advanced DNA Instructors
Dip Deeper Instructors
Wereldrelaties Instructors